Aruba

Het vakantie eiland Aruba wordt hier besproken

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aruba.nl

Alle informatie die Aruba.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Aruba.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Aruba.nl verzonden emails .

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de Aruba.nl.

Aruba.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Aruba.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Aruba.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van Aruba.nl
1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aruba.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Aruba.nl doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: ‘linkpartners’ en/of een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij of via Aruba.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Aruba.nl
2b Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘linkpartners’, dan wordt bedoeld: partijen die direct of indirect diensten of informatie aanbieden via Aruba.nl waar op enige manier inkomsten of contacten uit voortvloeien.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen Aruba.nl en de klant, alle aanbiedingen van Aruba.nl of aanbiedingen van derden aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Valkenswaard, tenzij Aruba.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle mogelijke correspondentie gaat via email.
5b Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen berust bij Aruba.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
Klant garandeert Aruba.nl dat de opdracht die klant aan Aruba.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot) de inhoud van de website, enige teksten en gebruikte media.

8. Publicaties derden
Aruba.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor emotionele schade en/of fysieke schade zoals beschreven in onderstaande disclaimer, door derden geplubliceerde artikelen, reacties of media.

9. Opschorting/stopzetting dienstverlening
9a Aruba.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
9b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Aruba.nl
9c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

10. Recht om diensten te weigeren
Aruba.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

11. Vrijwaring
11a Door het plaatsen van een bestelling op de website of via een indirecte bestelling namens derden door middel van reclames en/of linkpartner aanbiedingen, vrijwaart klant Aruba.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
11b Klant vrijwaart Aruba.nl van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen van enige persoonlijke of rechtsmatige informatie, zoals, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens en contactinformatie.

12. Wijziging Algemene Voorwaarden
Aruba.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Aruba.nl is daarvoor afdoende. Het is aan Aruba.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

13. Ontbindende voorwaarden
Aruba.nl is gerechtigd enige overeenkomsten te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
– klant surseance van betaling aanvraagt;
– aan klant surseance van betaling verleend is;
– klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– Aruba.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

14. Disclaimer
Aruba.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Aruba.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten of enige diensten via linkpartners. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Aruba.nl en haar personeel.